Претенция гражданска отговорност

/име, презиме, фамилия на пострадалия/
/* дата/
/място/
лв.
* и имуществени вреди е в размер на
лв.
Позволени формати:.xls, .xlsx, .csv, .CSV, .png, .jpeg, .jpg, .gif, .doc, .docx, .pdf, .PDF
Всеки файл не може да е по-голям от 5MB

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.