Уведомление за щета по застраховка

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЩETA

Всеки файл не може да е по-голям от 5MB

Информиран/a съм, че предоставените от мен лични данни, се обработват от ЗK „ЛЕВ ИНС“ в качеството му на администратор на лични данни, съгласно Регламент (ЕС) 2016 / 679 и действащото българско законодателство. Запознах се с Информацията за защита на личните данни по чл. 13 от ОРЗД на застрахователя, налична в офисите на дружеството и публикувана на: www.lev-ins