Претенция за обезщетение по застраховка

ПРЕТЕНЦИЯ ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПО ЗАСТРАХОВКА

Позволени формати:.xls,.xlsx,.csv,.CSV,.png,.jpeg,.jpg,.gif,.doc,.docx,.pdf,.PDF
Всеки файл не може да е по-голям от 5MB
Моля отбележете вярното:
Моля застрахователното обезщетение по щетата да бъде изплатено по банков път

Давам съгласие ЗК “ЛЕВ ИНС” АД да обработва личните ми данни, както и данните на лицата, обявени в настоящата “Претенция за обезщетение”, съгласно Закона за защита на личните данни